زيان نامةي بيَغةمبةر( صلي اللة علية وسلم)

23/10/2011 10:19

ناوى (محمد)ه_ ص_ناوى باوكى(عبدالله)يه ناوى باپيرى(عبدالمطليب)ه عه ره به له هؤزى قوره يشييه
2- ناوى دايكى(ئامينه يه)كجى وه هه به
3- له سكى دايكى بوو باوكى وه فاتى كردووه
4- له رؤژى دوشه ممه له(12)ى ربيع الاول له سالى(571)ى زاينى له سالى(فيل)له شارى مه كله له دايك بووه
5- ئه و ئافره تانه ى شيريان داوه ته پيغه مبه ر_ص_چوارن 1_ئامينه ى دايكى 2_ئوم ئه يمه ن 3_ثويبه 4_حليمه السعديه به لام له هه موويان زياتر (حليمه السعديه)بووه
6- ته مه نى(6)سال بوو دايكى وه فاتى كرد چووه لاى بابيري(عبدالمطلب(
7- ته مه نى(8)سالى بوو باپيرى وه فاتى كرد چووه لاى مامى(ابوطالب(
8- له ته مه نى(12)سالى له گه ل مامى(ابوطالب)چوو بؤ شام به لام له ريگه دا گه رايه وه.چونكه(به حيرا)ى راهيب ئاموژگارى مامى كرد كه نه يبات بؤ ئه م سه فه ره.وتى ئه گه رجووله كه بيبينن ده يناسنه وه و ده يكوژن.ووتى ئه م كوره پله و پايه كى به رزى ده بئ
9- له ته مه نى(25)سالى ژنى هيناوه ناوى خيزانى(خديجه)بووه(رضى الله عنها(
10- سئ كورى هه بوو:1_قاسم 2_عبدالله 3_ابراهيم
11- چوار كچى هه بوو:1_زينب 2_روقيه 3_ام كلثوم 4_فاطمه
12- دوازده مامى هه بوو:1_ئيمامى حه مزه 2_ئيمامى عباس 3_ابوطالب 4_ابو لهب 5_حارث 6_زوبير 7_عبدالكعبه 8_موقه وم 9_قوثه م 10_حيجل 11_ضرار 12_غيداق به لام ته نها ئيمامى حه مزه و ئيمامى عباس موسلمان بوون
13- شه ش پلكى هه بوو خوشكى باوك:1_صه فيه 2_عاتيكه 3_ئه روا 4_ئوميه 5_به ره 6_به يضاء به لام ته نها صه فيه موسلمان بوو
14- به(صادق الامين)راستگؤى ده ست پاك به ناوبانگ بوو
15- له ته مه نى(40)سالى له شارى مه ككه له ئه شكه وتى(حيراء)له(17)ى ره مه زان له رؤژى دووشه ممه وه حى بؤهات بوو پيغه مبه ر_ص
16- ( 3 ) سال بانگه وازى به نهينى بوو له پاشان به فه رمانى خوا بانگه وازى ئاشكرا كرد
17- سالى(10)ى پيغه مبه راتى ناونرا سالى ماته مينى(عام الحزن)به هؤى مردنى(ابوطالب وخديجه)هه ر له و ساله ش جوو بؤ طائف بؤ بلاوكردنه وه ى ئاينى ئيسلام
18- (1) سال و(3)مانگ پيش كؤچ كردنى بؤ شارى مه دينه(27)ى ره جه ب له به شيكى شه و له مه ككه وه چووه(المسجد الاقصى)له وئ به رز بؤوه بؤ ئاسمانه كان كه پئى ده گوترئ(الاسراء و المعراج)هه ر له و شه وه له ئاسماندا نويژ فه رزكرا
19- (13) سال له شارى مه ككه مايه وه له پاشان كؤچى كرد بؤ شارى مه دينه
20- (1) محرم سه رى سالى كؤچى يه
21- له سالى(2)كؤچى له(17)ى ره مه زان غه زاى به در روويدا
22- له سالى(3)كؤچى غه زاى ئوحود روويدا
23- له سالى(5)كؤچى غه زاى الاحزاب روييدا
24- له سالى(6)كؤجى ريككه وتننامه ى له گه ل قوره يشيه كان كرد به ناوى ريككه وتننامه ى حوده يبييه(صلح الحديبيه(
25- له سالى(8)كؤچى فه تحى مه ككه ى كرد
26- پيغه مبه ر_ص_به خؤى له(27)غه زادا به شدارى كردووه و(47)شريه شى ناردووه بؤ غه زا به خؤى به شدارى نه كردووه
27- يه كيك له كاره گرنگه كانى پيغه مبه ر_ص_رزگاركردنى مرؤفايه تى بوو له بئ بروايى و كؤيلايه تى و تاريكيه كان به ره و برواهينان به تاك و ته نيياى خواو به ندايه تى بؤ كردنى و روناكى ئيسلام
28- هه ندئ له ره وشته به رزه كانى پيغه مبه ر_ص_1_راستگؤى2_ده ستپاكى3_دلپاكى4_رووخؤشى5_ده مپاكى6_ئازايه تى7_تيكؤشه رى
29- ماوه ى پيغه مبه راتى(23)سال بوو
30- له سالى(11)ى كؤچى له(12)ربيع الاول كه رؤژى دووشه ممه له ته مه نى(63)ساليدا له شارى مه دينه وه فاتى كردو هه ر له شارى مه دينه نيژرا.....هه زاران سه لات و سه لام له سه رگيانى باكى پيغه مبه ر_صلى عليه وصلم)اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد …
Add a description
1- ناوى (محمد)ه_ ص_ناوى باوكى(عبدالله)يه ناوى باپيرى(عبدالمطليب)ه عه ره به له هؤزى قوره يشييه
2- ناوى دايكى(ئامينه يه)كجى وه هه به
3- له سكى دايكى بوو باوكى وه فاتى كردووه
4- له رؤژى دوشه ممه له(12)ى ربيع الاول له سالى(571)ى زاينى له سالى(فيل)له شارى مه كله له دايك بووه
5- ئه و ئافره تانه ى شيريان داوه ته پيغه مبه ر_ص_چوارن 1_ئامينه ى دايكى 2_ئوم ئه يمه ن 3_ثويبه 4_حليمه السعديه به لام له هه موويان زياتر (حليمه السعديه)بووه
6- ته مه نى(6)سال بوو دايكى وه فاتى كرد چووه لاى مامى(عبدالمطلب(
7- ته مه نى(8)سالى بوو باپيرى وه فاتى كرد چووه لاى مامى(ابوطالب(
8- له ته مه نى(12)سالى له گه ل مامى(ابوطالب)چوو بؤ شام به لام له ريگه دا گه رايه وه.چونكه(به حيرا)ى راهيب ئاموژگارى مامى كرد كه نه يبات بؤ ئه م سه فه ره.وتى ئه گه رجووله كه بيبينن ده يناسنه وه و ده يكوژن.ووتى ئه م كوره پله و پايه كى به رزى ده بئ
9- له ته مه نى(25)سالى ژنى هيناوه ناوى خيزانى(خديجه)بووه(رضى الله عنها(
10- سئ كورى هه بوو:1_قاسم 2_عبدالله 3_ابراهيم
11- چوار كچى هه بوو:1_زينب 2_روقيه 3_ام كلثوم 4_فاطمه
12- دوازده مامى هه بوو:1_ئيمامى حه مزه 2_ئيمامى عباس 3_ابوطالب 4_ابو لهب 5_حارث 6_زوبير 7_عبدالكعبه 8_موقه وم 9_قوثه م 10_حيجل 11_ضرار 12_غيداق به لام ته نها ئيمامى حه مزه و ئيمامى عباس موسلمان بوون
13- شه ش پلكى هه بوو خوشكى باوك:1_صه فيه 2_عاتيكه 3_ئه روا 4_ئوميه 5_به ره 6_به يضاء به لام ته نها صه فيه موسلمان بوو
14- به(صادق الامين)راستگؤى ده ست پاك به ناوبانگ بوو
15- له ته مه نى(40)سالى له شارى مه ككه له ئه شكه وتى(حيراء)له(17)ى ره مه زان له رؤژى دووشه ممه وه حى بؤهات بوو پيغه مبه ر_ص
16- ( 3 ) سال بانگه وازى به نهينى بوو له پاشان به فه رمانى خوا بانگه وازى ئاشكرا كرد
17- سالى(10)ى پيغه مبه راتى ناونرا سالى ماته مينى(عام الحزن)به هؤى مردنى(ابوطالب وخديجه)هه ر له و ساله ش جوو بؤ طائف بؤ بلاوكردنه وه ى ئاينى ئيسلام
18- (1) سال و(3)مانگ پيش كؤچ كردنى بؤ شارى مه دينه(27)ى ره جه ب له به شيكى شه و له مه ككه وه چووه(المسجد الاقصى)له وئ به رز بؤوه بؤ ئاسمانه كان كه پئى ده گوترئ(الاسراء و المعراج)هه ر له و شه وه له ئاسماندا نويژ فه رزكرا
19- (13) سال له شارى مه ككه مايه وه له پاشان كؤچى كرد بؤ شارى مه دينه
20- (1) محرم سه رى سالى كؤچى يه
21- له سالى(2)كؤچى له(17)ى ره مه زان غه زاى به در روويدا
22- له سالى(3)كؤچى غه زاى ئوحود روويدا
23- له سالى(5)كؤچى غه زاى الاحزاب روييدا
24- له سالى(6)كؤجى ريككه وتننامه ى له گه ل قوره يشيه كان كرد به ناوى ريككه وتننامه ى حوده يبييه(صلح الحديبيه(
25- له سالى(8)كؤچى فه تحى مه ككه ى كرد
26- پيغه مبه ر_ص_به خؤى له(27)غه زادا به شدارى كردووه و(47)شريه شى ناردووه بؤ غه زا به خؤى به شدارى نه كردووه
27- يه كيك له كاره گرنگه كانى پيغه مبه ر_ص_رزگاركردنى مرؤفايه تى بوو له بئ بروايى و كؤيلايه تى و تاريكيه كان به ره و برواهينان به تاك و ته نيياى خواو به ندايه تى بؤ كردنى و روناكى ئيسلام
28- هه ندئ له ره وشته به رزه كانى پيغه مبه ر_ص_1_راستگؤى2_ده ستپاكى3_دلپاكى4_رووخؤشى5_ده مپاكى6_ئازايه تى7_تيكؤشه رى
29- ماوه ى پيغه مبه راتى(23)سال بوو
30- له سالى(11)ى كؤچى له(12)ربيع الاول كه رؤژى دووشه ممه له ته مه نى(63)ساليدا له شارى مه دينه وه فاتى كردو هه ر له شارى مه دينه نيژرا.....هه زاران سه لات و سه لام له سه رگيانى باكى پيغه مبه ر_صلى عليه وصلم) اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد …
اللهم صل علي سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الي صراتك المستقيم وعلي اله حق قدرة ومقدارة العظيم صلاة تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير

دانـــــــــيــــــــال_ه� �ــــــــه لــــــه بــــــــجـــــــه يــــــى